. Çalışma Alanları

Detaylı Bilgi edinmek istediğiniz Faaliyet Alanımızı tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Geniş anlamda düşünce ürünlerinin korunmasını amaçlayan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun amacı, edebiyat, müzik, sanat, mimarlık, fotoğraf ve sinema eserleri ve bilgisayar programı yanısıra bu eserlerden işlenmiş, uyarlanmış ve türetilmiş tüm fikir ürünlerini ve eserleri ve bu eserleri meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri işleyen, çoğaltan, yayan, umuma arz eden veya herhangi bir surette ticari olarak kullanan ve yararlanan icra eden sanatçılar, yapımcılar ve radyo-televizyon kuruluşları arasındaki ilişkiyi tanımlamak, düzenlemek, bu eserler üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek ve bu eserlerin kanunda öngörülen esas ve usullere aykırı kullanım ve yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir.

Kanun hükmünün tamamını bilgisayarınıza indirip incelemek için tıklayın.

Marka ve Patent Hukuku

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen Marka Hukukunun amacı ticari markaların tescili ve korunmasına ilişkin kuralları, esasları ve şartları düzenlenmektir. 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ise ticari bir değeri olan yeni bir buluşun patent veya faydalı model olarak tescili ve korunmasına ilişkin kurallar, esaslar ve şartlar düzenlenmektir.

Kanun hükmünün tamamını bilgisayarınıza indirip incelemek için tıklayın.

Ticaret Hukuku

Hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan geniş bir alt dalıdır. Bireyler ve şirketler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler, temel olarak Türk Ticaret Kanunu'nda toplanmıştır (1956'da 6762 sayılı yasa). Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Ticaret Hukuku kanunlarındandır. Ticaret hukukunun en önemli konuları anonim ve limited şirketler, haksız rekabet ve kıymetli evraka (bono, çek, senet v.b.) ilişkin düzenlemelerdir. Bu ana konu başlıklarının yanı sıra ayrıca tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acenteliğe ve ilişkin düzenlemelerde Ticaret Hukuku Kapsamındadır. Kara Taşımacılığı Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku ve Sigorta Hukuku (sosyal sigorta hariç) diğer ticaret hukuku konularıdır.

Kanun hükmünün tamamını bilgisayarınıza indirip incelemek için tıklayın.

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku özel hukuk alanına giren borç ilişkilerini inceleyen ve düzenleyen hukuk dalıdır. Tanımından da anlaşılacağı gibi, borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve dolayısıyla gerçek ve tüzel kişiler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen her türlü hukuksal ilişkinin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Hukukunda genel olarak sözleşmenin tanımı, oluşumu, geçerlilik şartları, şekilleri ve çeşitleri, hata, hile, gabin, muvazaa veya ikrah sebebiyle sözleşmenin tamamen veya kısmen hükümsüzlüğü ve ayrıca vekalet, temsil, kefalet, garanti, borcun ifası, ifa zamanı, yeri ve ifa imkansızlıkları, alacaklı ve borçlunun ifadan kaçınması ( temerrüt ) konuları düzenlenmektedir. Borçlar Hukukunda ayrıca haksız fiil ve bir borcun kusurlu veya kusursuz ifa edilmemesinden kaynaklanan sorumluluk da düzenlenmektedir.

Kanun hükmünün tamamını bilgisayarınıza indirip incelemek için tıklayın.

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk, kişilerin doğumlarından ölümlerine kadar birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerini düzenleyen hukuk dalına verilen addır. Medeni Hukuk; kişilerin fiil ehliyeti ve temyiz kudreti, rüşt, kişiliğin korunması, gaiplik, doğum, nüfus kaydı ve kütüğü gibi konuları düzenleyen Kişiler Hukuku, nişanlanma, evlilik ve boşanmanın hüküm ve şartları, evlilikte mal rejimi, hısımlık, velayet, vasilik, miras hukuku konularını düzenleyen Aile Hukuku ve gayrimenkul ve menkul mülkiyeti veya zilyetliği, müşterek ve iştirak halinde mülkiyet, işgal, zamanaşımı ile mülkiyetin kazanılması, intifa, irtifa, geçit, şüfa, üst hakkı, ipotek, rehin, devir, kamulaştırma, istimlak ve tapu sicili gibi konuları işleyen Eşya Hukuku ve Borçlar Hukuku ana dallarına ayrılır. Medeni Hukukta ayrıca dernek ve vakıf hukuku da düzenlenmiştir.

Kanun hükmünün tamamını bilgisayarınıza indirip incelemek için tıklayın.

İş Hukuku

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-isçi ilişkileri ile ilgili konuları kapsayan hukuk dalıdır.

Kanun hükmünün tamamını bilgisayarınıza indirip incelemek için tıklayın.

Enerji Hukuku

Enerji Hukuku Türkiye'de yeni gelişmekte olan bir alan olduğundan ve Türkiye'de mevcut Hidroelektrik Lisansı ve Santrali Sahibi Enerji Şirketlerinin birçoğu hidroelektrik santrali inşaatı ile bu alanda ilk deneyimlerini yaşadıklarından; hidroelektrik santralinin lisans işlemlerinin takibinden başlayarak santralin inşaatı ve faaliyete geçtiği uzun ve meşakkatli süreç boyunca enerji şirketleri kamu kuruluşları nezdinde ve başta santralin inşa edileceği arazinin sahipleri olmak üzere santralin bulunduğu bölgenin yerel halkıyla birçok girift ve aşılması çok zor olan sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sorunların birçoğu aslında zamanında gerekli önlemler alınmış, gerekli adımlar atılmış ve doğru iletişim kanalları kullanılmış olsaydı çok kolay aşılabilecek sorunlar iken, hukuk danışmanlarının ve kilit noktalardaki personelin deneyim eksikliğine bağlı olarak sorunun çözümünde gecikilen her gün sorunun boyutunun katlanarak artmasına ve en sonunda aşılamaz noktaya gelmesine sebep olmaktadır. Doğru zamanda doğru teşhis ve müdahale ile kolaylıkla aşılabilecek bir sorunun belli kilit aşamalardan sonra çözümünün santral maliyetlerine inanılmaz oranlarda artış olarak yansıdığını bir çok enerji şirketi maalesef tecrübe etmiştir. Bu sebeple bütçesi çok yüksek olan hidroelektrik santrali projelerinde sadece teorik bilgiye sahip bir hukuk bürosuyla çalışmak yeterli olmayacaktır. Kendine has şartları ve sorunları olan hidroelektrik santrali projelerinde daha önce hidroelektrik santrali lisanslama ve santral inşaatı deneyimini bizzat santral sahasında yaşamış bir hukuk bürosuyla çalışmak santral sahipleri için yukarıda sayılan gerekçelerle elzemdir. Bir santralin lisanslama ve inşası sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü hukuki sorunu önceden öngörebilmek ve gerekli önlemleri çok geç olmadan alabilmek için bir hidroelektrik santrali için daha önceden hukuki danışmanlık hizmeti vermiş olmak daha basit bir ifadeyle bu alanda deneyim sahibi olmak olmazsa olmaz bir unsurdur. Hidroelektrik santralinin lisans işlemlerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda (EPDK) ve diğer ilgili resmi kurumlar nezdinde takibi, santral inşaatı boyunca tüm müteahhit ve taşeron firmalarla sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi ve müvekkilin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli ve yeterli düzeyde sözleşmelerin hazırlanması, EPDK ve yerel kamu kuruluşlarıyla, başta santralin inşa edileceği arazi sahipleri olmak üzere santralin bulunduğu bölgenin yerel halkı ile iyi ilişkilerin tesisi ve karşılıklı anlayışa dayalı diyalogların kurulması, kamulaştırma yapılması gereken arazilerin sahipleriyle gerekli ön görüşmeleri ve pazarlıkları yapmak, arazi sahipleriyle uzlaşmanın mümkün olmaması halinde birkaç gün gibi kısa bir süre içerisinde gerektiğinde ve gecikmeden kamulaştırma ve/veya acele kamulaştırma işlemlerini başlatarak ve tamamlayarak arazi sahipleriyle uygun bir pozisyonda uzlaşma masasına oturmak ve tüm bu işlemleri takip ederken santral inşaatının kesintisiz devamını sağlamak çok önemlidir. İşte tam bu noktada Ömer Durak Hukuk Bürosu hidroelektrik santrali sahibi şirketlerin hukuk danışmanlığını yıllardan beri sürdürmesine bağlı olarak ve santral sahibi müvekkillerinden aldığı olumlu referanslarla bu alanda gerekli deneyime sahip olduğu konusunda oldukça iddialıdır. Hukuk Büromuz bu noktada enerji hukuku alanında yeterli teorik bilgiye sahip olmayı değil, Türkiye'nin birçok bölgesinde bizzat müvekkillerinin sahibi olduğu santral sahalarında yıllarca ve doğrundan verdiği hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetleriyle elde ettiği eşsiz deneyimi referans göstermektedir.

Basın Hukuku

Medya kelimesi İngilizce ve Fransızca lisanlarından gelerek dilimize yerleşmiş olan ve son birkaç yıldır sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Yayın ve iletişim vasıtalarının tümünü ve bu arada gazete, dergi gibi muayyen aralıklarla çıkan mevkuteleri, gayri mevkute dediğimiz kitap ve benzeri basılı eserleri, radyo ve televizyonları kapsamı içerisine alır. Bu kavram altında gelişen sektörde, medya-basın şirketlerinin ticari faaliyetleri, basın işçilerinin hukuki durumları ve basın yolu ile işlenen suçlar bakımından, medya-basın hukuku çok önemli ve çok geniş bir yere sahiptir. Misal olarak, gazeteciler, gazetecilik mesleği ve medya çalışanları sosyal ve ekonomik anlamda büyük sıkıntılarla karşı karşıya bulunmaktadır. Ülkemizde ve tüm dünya da gazetecilerin çalışma koşullarıyla ilgili olarak büyük bir baskı altında çalışmaya zorlandıkları görülmektedir. Basın-yayın yoluyla işlenen suçlarda ve bu yolla kişilik haklarına yapılan saldırılarda da her geçen yıl hızlı bir artış gözlenmektedir. Ayrıca, dizi ve film yapımcıları ve reklamcılar ile medya şirketleri arasındaki hukuki ilişkiler girift bir yapıya sahiptir. Ömer Durak Hukuk bürosu, medya-basın hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku, Türkiye'de eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku, içerisinde bir çok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık almadan hareket edenler, birçok zorluklarla karşılaştıkları gibi, ileride meydana gelecek ciddi sıkıntılara da sebep olabilmektedirler. Ayrıca, yabancıların gayrimenkul edinme hakkı, Türkiye mevzuatında girift bir hal almaktadır Büromuz, gayrimenkul hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu alandaki hizmetlerimiz, Elatmanın önlenmesi davaları, Kamulaştırmanın önlenmesi davaları, Ecrimisil davaları, İpotek ihtilaflarından doğan davalar, Acele kamulaştırma davaları, tahliye davaları ve bunun gibi bir çok alana hitap etmektedir.

Uluslararası Ticaret Hukuku

Ticaret tarihi ile yaşıt olan uluslar arası ticaret hukuku, son yüzyılda teknolojinin gelişmesi ile ticaretin ayrılmaz bir parçası ve zorunlu bir unsuru haline gelmiştir. Elbette teknolojinin ve ticaret usullerinin değişmesi ve gelişmesi ile uluslar arası ticaretin bağlı olduğu kurallarda hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bu hıza ayak uyduramayan tacirler, zamanın gerisinde kalarak ticaret hayatının dışına itilmektedir. Hızlı bir şekilde değişen ve gelişen bu hukuk dalında Büromuz, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu alandaki hizmetlerimiz, Gümrük işlemlerinden doğan davalar, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları, Uluslar arası Tahkim davaları, Şirket kuruluşları ve tasfiyesi, Uluslar arası ticari sözleşmelerden doğan davalar ve bunun gibi bir çok alana hitap etmektedir. Özellikle Türkiye'de yabancı ülke vatandaşlarının ve firmalarının yaşadığı veya Türk vatandaşlarının ve firmalarının, yabancı ülkelerde yaşadıkları uyuşmazlıkların çözümü açısından uluslar arası hukuk önemli rol oynamaktadır. Bireylerin ve şirketlerin herhangi bir hukuksal probleminin çözümü konusunda nasıl bir yol izleneceği, uygulanacak hukukun hangi ülke hukuku olması gerektiği, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye'de icra edilmesi, tanınması gibi konular uluslararası hukukun alanını oluşturmaktadır. Ülkemizin diğer devletlerle imzalamış olduğu sözleşmeler kapsamında müvekkillerimize bu alanlarda hizmet vermekteyiz.

Rekabet Hukuku

Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur. Rekabet hukukunun amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır. Ekonomideki ve reklam sektöründeki gelişmelere paralel olarak rekabet hukuku, son yıllarda çok güncel ve tartışılan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Ömer Durak Hukuk Bürosu, rekabet hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu alandaki hizmetlerimiz, Haksız rekabetten doğan maddi manevi tazminat davaları, Rekabet ihlalinin tespiti davaları, Muafiyet başvuruları.

Sözleşme Hukuku

Kredi sözleşmeleri, gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, şirket ortaklıkları, birleşmeler ile satın almalara yönelik sözleşmeler, finansal kiralama, know-how, alacak-borç yapılandırmalarında tanzim olunan sözleşmeler, joint - venture sözleşmeleri, şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü sözleşmenin hazırlanması vb. hususlarda müvekkilin haklarını koruyucu doğrultuda hizmetler sunmaktayız.

İnşaat Hukuku

Müteahhitlikle ilgili konularda, taşeron, alt taşeronlarla ilgili her türlü uyuşmazlıkların çözümüne ilave olarak karmaşık emlak yatırımlarının ihtiyaç duyduğu hukuki hizmetleri müvekkillerimize sunmaktayız.

Ceza Hukuku

Ofisimiz bireylere ceza hukuku alanında yeniden uyarlanmış olan mevzuatlar ve anayasa çerçevesinde hak arama, mağduriyet karşısında suç duyurusunda bulunma, savunma hakkı, tutuklama, gözaltına alınma, ifade verme, ceza mahkemelerinde açılan davalarda temsil etme hizmetleri sağlamaktadır.
   Ana sayfa
| Hakkımızda | Çalışma Alanlarımız | Avukatlarımız | İnsan Kaynakları | İletişim

© 1992 - 2010 Ömer Durak Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır.

iletişimde diğer yarınız

Avukat,İstanbul,Hukuk,Enerji,Boşanma,İş Hukuku,Ömer Durak,Ticaret,Mahkeme,Dava,Telif,Marka,Gayrimenkul,Sözleşme,Ceza